วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2553


บทคัดย่อ


โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การยืดอายุดอกลิลลี่เพื่อการใช้งาน จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาชนิดของสารละลายที่สามารถยืดอายุของดอกลิลลี่ได้นานที่สุด เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาดอกลิลลี่ให้สด เพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดดอกไม้ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาและชุมชน ซึ่งการทดลองแบ่งออกเป็น 3 การทดลอง คือ
การทดลองที่ 1
ทดลองกับสารละลาย 5 ชนิด คือ 1. น้ำเปล่า 2. น้ำสไปรท์ 3. น้ำผสมเครื่องดื่มชูกำลัง 4. น้ำผสมยาทัมใจ 5. น้ำผสมน้ำ EM จากการทดลองสรุปได้ว่า สารละลายน้ำผสมเครื่องดื่มชูกำลังสามารถยืดอายุดอกลิลลี่ได้นานที่สุด ประมาณ 40 ชั่วโมง ต่อมาคือน้ำเปล่าและน้ำสไปรท์ สามารถยืดอายุดอกลิลลี่ได้นานประมาณ 30 ชั่วโมง ต่อมาคือน้ำผสมน้ำ EM สามารถยืดอายุดอกลิลลี่ได้ประมาณ 15 ชั่วโมง และสามารถยืดอายุของดอกลิลลี่ได้น้อยที่สุดคือ น้ำผสมยาทัมใจ คือ สามารถยืดอายุดอกลิลลี่ได้ประมาณ 10 ชั่วโมง เท่านั้น
การทดลองที่ 2
เปรียบการเปรียบเทียบชนิดของเครื่องดื่มชูกำลังที่สามารถยืดอายุดอกลิลลี่ได้นานที่สุด
จากผลการทดลองที่ได้คือ เครื่องดื่มชูกำลังแต่ละชนิดนั้นให้ผลในการยืดอายุของดอกลิลลี่ได้ไม้แตกต่างกัน คือสามารถยืดอายุดอกลิลลี่ได้ประมาณ 40 ชั่วโมง
การทดลองที่ 3
เปรียบเทียบความเข้มข้นของเครื่องดื่มชูกำลัง (ลิปโพ ) ที่สามารถยืดอายุดอกลิลลี่ได้นานที่สุดจากผลการทดลองเปรียบเทียบเครื่องดื่มชูกำลังที่มีความเข้มข้นต่างกันนั้น ความเข้มข้น 10 มิลลิลิตรสามารถยืดอายุดอกลิลลี่ได้ ประมาณ 55 ชั่งโมง ความเข้มข้น 20 มิลลิลิตรสามารถยืดอายุดอกลิลลี่ได้ ประมาณ 60 ชั่งโมง ความเข้มข้น 30 มิลลิลิตรสามารถยืดอายุดอกลิลลี่ได้ ประมาณ 65 ชั่งโมง ความเข้มข้น 40 มิลลิลิตรสามารถยืดอายุดอกลิลลี่ได้ ประมาณ 70 ชั่งโมง ความเข้มข้น 50 มิลลิลิตรสามารถยืดอายุดอกลิลลี่ได้ ประมาณ 75 ชั่งโมง จะเห็นได้ว่าเครื่องดื่มชูกำลังที่มีความเข้มมากจะสามารถยืดอายุดอกลิลลี่ได้นานที่สุดขณะเดียวกันดอกลิลลี่ก็ไม่สามารถสดและใช้งานได้ตลอดไปเพราะดอกไม้ต้องมีการเหี่ยวเฉาตามธรรมชาติเมื่อถูกตัดออกจากต้นวัสดุที่ใช้ในการทดลอง
1. ดอกลิลลี่ 6. เครื่องดื่มชูกำลัง
2. น้ำเปล่า - ลิปโพ
3. น้ำสไปร์ท - กระทิงแดง
4. ยาทัมใจ - คาราบาวแดง
5. น้ำ EM - แรงเยอร์
- ฉลาม
- เอ็ม 150
อุปกรณ์
1. โหลแก้ว 6. บิ๊กเกอร์
2. มีด 7. เครื่องชั่ง
3. ไม้บรรทัด 8. นาฬิกา
4. แท่งแก้วคนสาร 9. กล้องถ่ายรูป
5. กระบอกตวง
วิธีการทดลอง แบ่งการทดลองออกเป็น
3 ตอน
ตอนที่ 1 ทดสอบสารละลายที่สามารถยืดอายุ
ดอกลิลลี่ได้นานที่สุด
ทำการทดสอบการยืดอายุดอกลิลลี่กับสารละลาย 5 ชนิด คือ น้ำเปล่า น้ำผสมยาทัมใจ น้ำสไปร์ท น้ำผสมเครื่องดื่มชูกำลัง น้ำผสมน้ำ EM
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบชนิดของเครื่องดื่ม
ชูกำลัง ที่สามารถยึดอายุดอกลิลลี่
ได้นานที่สุด
ทดลองการยืดอายุดอกลิลลี่กับเครื่องดื่มชูกำลัง 6 ยี่ห้อ คือ น้ำผสมลิปโพ น้ำผสมM 150 น้ำผสมฉลามขาว น้ำผสมกระทิงแดง น้ำผสมคาราบาวแดง น้ำผสมแรงเยอร์
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความเข้มข้นของ
เครื่องดื่มชูกำลัง(ลิปโพ) ที่สามารถ
ยืดอายุดอกลิลลี่ได้นานที่สุด
ทดลองการยึดอายุดอกลิลลี่ กับเครื่องดื่มชูกำลังมีความเข้มข้นต่างกันคือ ความเข้มข้น 10 ml. 20 ml. 30 ml. 40 ml. และ 50 ml.
สรุปผลการทดลอง
การทดสอบสารละลายต่างชนิดกันที่สามารถยืดอายุดอกลิลลี่ได้นานที่สุดคือน้ำผสมเครื่องดื่มชูกำลังซึ่งสามารถยืดอายุดอกลิลลี่ได้ประมาณ 40 ชั่วโมง และจากการศึกษาเพิ่มเติมเปรียบเทียบเครื่องดื่มชูกำลังต่างชนิดกันผลที่ได้คือเครื่องดื่มชูกำลังแต่ละชนิดสามารถยืดอายุดอกลิลลี่ได้นานเท่ากันคือประมาณ 40 ชั่วโมงและจากการศึกษาเพิ่มเติมโดยเปรียบเทียบเครื่องดื่มชูกำลัง(ลิปโพ) ที่มีความเข้มข้นต่างกันผลที่ได้คือเครื่องดืมชูกำลังที่มีความเข้มข้นมากจะสามารถยืดอายุดอกลิลลี่ได้นานที่สุดแต่ขณะเดียวกันดอกลิลลี่ก็ไม่สามารถสดและใช้งานได้ดลอดไปเพราะดอกไม้ต้องมีการเหี่ยวเฉาตามธรรมชาติเมื่อถูกตัดออกจากต้น


โครงงานวิทยาศาสตร์
เรื่อง
การยืดอายุดอกลิลลี่เพื่อการใช้งาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
อาชีวศึกษามหานคร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้จัดทำโครงงาน
1. นางสาวนาถยา กรอบมุข
2. นางสาวพรทิพย์ ยิ้มถาวร
3. นายยุทธนา ดีเฉลา
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชา ธุรกิจงานประดิษฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
1. นางสาวกฤติญา วังหอม
2. นางสุภาภรณ์ มุขตารี
3. นางสาวศิรินันท์ ห่อสมบัติ

ที่ปรึกษาพิเศษ
1. นางสาววสุมดี อิ่มแก้ว
2. นางเพิ่มสุข สรรพสิทธิ์ดำรง
3. นางลัลนา เสาวภาที่มาและความสำคัญ

ดอกไม้ใช้ประดับเพื่อความสวยงาม ปัจจุบันงานพิธีต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่มีการประดับตกแต่งด้วยดอกไม้นานาชนิด และแต่ละงานแทบจะขาดไม่ได้เลย เพื่อให้มีความสวยงามและผู้พบเห็นเกิดความประทับใจ แต่ดอกไม้สดมีอายุการใช้งานสั้นเพียงไม่กี่วันหลังตัดจากต้น ดอกไม้ก็จะเหี่ยว กลีบดอกและใบก็จะร่วงโรยตามไป
จากแนวคิดการปฏิรูปทางการศึกษา การเรียนรู้ได้กำหนดให้เปลี่ยนแปลงแนวคิด และปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณค่าและอย่างมีความสุข สร้างองค์ความรู้มที่คงทน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวปฏิบัติ
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ พบว่าวัตถุดิบที่ใช้ในการตกแต่งสถานที่ทุกครั้ง คือดอกไม้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งเมื่อใช้งานเสร็จแล้วมักจะทิ้งโดยไม่นำกลับมาใช้งานอีก ซึ่งดอกไม้บางชนิดเป็นดอกไม้ที่มีราคาแพง หายาก และสภาพดอกยังอยู่
ในสภาพดี จึงเป็นสาเหตุของการศึกษาวิธีการยึดอายุดอกลิลลี่ ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อีกครั้ง
***************************************
จุดมุ่งหมายของการศึกษา
เพื่อการศึกษาชนิดของสารละลายที่
สามารถยึดอายุของดอกลิลลี่ได้
นานที่สุด
2. เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษา
ดอกลิลลี่ให้สด
3. เพื่อประหยัดงบประมาณในการ
จัดดอกไม้
สมมติฐานของการศึกษา
น้ำผสมเครื่องดื่มชูกำลังสามารถยึดอายุดอกลิลลี่ได้นานที่สุด

ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น
- ชนิดของสารละลายที่ใช้ยืดอายุ
ดอกลิลลี่
ตัวแปรตาม
- อายุการใช้งานของดอกลิลลี่
ตัวแปรควบคุม
- อุณหภูมิ
- ดอกลิลลี่ตัดจากต้นในวันเดียวกัน
- มาจากแหล่งเดียวกัน
- ดอกลิลลี่มีขนาดเท่ากัน